CLI Tutorial: Server Scaling

เมื่อ environment ถูกสร้างขึ้นแล้วในบางกรณีอาจต้องมีการเปลี่ยนโทโพโลยี – ยกตัวอย่างเช่น การปรับขนาดเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะหรือปรับเปลี่ยน environment layer ทั้งหมด (โดยใช้การปรับขนาดแนวตั้งและแนวนอนตามลำดับ) เนื่องจากโหลดขาเข้าที่เปลี่ยนแปลง สามารถแก้ไขโทโพโลยีได้ด้วยวิธี changetopology CLI:

~/jelastic/environment/control/changetopology --envName {env_name} --env '{"engine" : "{engine_type}"}' --nodes ['{"nodeType" : "{node_type}","count" : {nodes_amount}, "fixedCloudlets" : {cloudlets_amount}, "flexibleCloudlets" : {cloudlets_amount}}, {"nodeType" : "{node_type}", "count" : {nodes_amount}, "fixedCloudlets" : {cloudlets_amount}, "flexibleCloudlets" :  {cloudlets_amount}}']
Jelastic CLI change topology

เซ็ตพารามิเตอร์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดเหมือนกับวิธีการสร้าง environment ยกเว้น –envName {env_name} – จะชี้ไปยัง environment ที่มีอยู่แล้วซึ่งควรปรับเปลี่ยน

ตัวเลือกที่เหลือในตัวอย่างนี้ เราใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

  • {engine_type} – ประเภทอินสแตนซ์ของ environment ที่เลือกนั้นขับเคลื่อนโดย (สตริงบังคับ)
  • {node_type} – ประเภทของสแต็กที่ระบุตามรายการ
  • {nodes_amount} – จำนวนของ node ที่ตั้งค่า (ใช้การปรับขนาดแนวนอน)
  • {cloudlets_amount} – จำนวนของ cloudlets ที่กำหนดไว้ (fixedCloudlets) หรือยืดหยุ่นได้ (flexibleCloudlets) ที่จะจัดสรรสำหรับประเภทโหนดที่ระบุ (ใช้การปรับขนาดแนวตั้ง)

เพิ่มเติม: การทำงานที่เหมาะสมสำหรับการปรับขนาดแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ในแนวนอน ควรจะเพิ่มโหนด load balaning สำหรับโทโพโลยีของคุณไว้ล่วงหน้า (หากไม่มีอยู่)

การกำหนดค่าใหม่ของ environment topology อาจใช้เวลาหลายนาทีจึงจะสำเร็จ