Vertical Scaling

การปรับขนาดตามแนวตั้งสำหรับ Kubernetes Cluster จะแสดงผ่านการใช้งานสองแบบ:

  • Ruk-Com-managed  automatic vertical scaling – อนุญาตให้จัดสรรทรัพยากรแบบไดนามิกสำหรับโหนด Kubernetes ซึ่งจะใช้ (และเรียกเก็บเงิน) เมื่อจำเป็นเท่านั้น
  • Kubernetes-managed  Vertical Pod Autoscaler (beta) – ปรับการร้องขอ pod memory/CPU และลิมิตในระหว่างการเดินทาง

การรวมกันของ Ruk-Com vertical scaling และ VPA สามารถช่วยลดการใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาคลัสเตอร์ นอกจากนี้ยังทำให้การใช้งานมีความพร้อมใช้งานสูงและทนทานต่อข้อผิดพลาด

เคล็ดลับ :
ตัวอย่างในกรณีจริงเพิ่มเติม (WordPress) บน link # Kubernetes Cluster Scaling ให้ไว้ในบทความที่มีความเกี่ยวข้องกัน