Application Manifest

PaaS ช่วยสร้างโซลูชันอัตโนมัติสำหรับแพลตฟอร์มโดยการใช้ manifest สร้างขึ้นด้วยเครื่องมือ Cloud Scripting ที่พัฒนาเป็นพิเศษ Packaging ดังกล่าวช่วยให้คำอธิบายเกี่ยวกับโทโพโลยีของ environment ที่จำเป็นและสามารถใช้การปรับแต่งไม่จำกัดเพื่อให้ได้โซลูชันที่ต้องการอย่างแม่นยำ

อ่านเอกสารต่อไปนี้เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับ Cloud Scripting:

คุณสามารถใช้ไฟล์ Manifest ที่สร้างขึ้นสำหรับความต้องการส่วนบุคคล (เช่น ระบบอัตโนมัติของงานทั่วไปหรือการดำเนินการ CI/CD flows ที่ซับซ้อน) ผ่านการ import เข้าไปยังบัญชีของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถแชร์แพ็คเกจกับผู้อื่นผ่านการติดตั้ง widgets เพียงคลิกเดียวที่รวมเข้ากับเว็บไซต์ของคุณ