Application Manifest

PaaS ຊ່ວຍສ້າງໂຊລູຊັນອັດຕະໂນມັດສໍາລັບແພຼັດຟອມໂດຍການໃຊ້ manifest ສ້າງດ້ວຍເຄື່ອງມື Cloud Scripting ທີ່ພັດທະນາເປົນພິເສດ Packaging ດັ່ງກ່າວຊ່ວຍໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍກ່ຽວກັບໂທໂພໂລຢີ environment ທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ສາມດໃຊ້ການປັບແຕ່ງບໍ່ຈໍາກັດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໂຊລູຊັນທີ່ຕ້ອງການຢ່າງຖືກຕ້ອງ

ອ່ານເອກະສານຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອເບິ່ງຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບ Cloud Scripting:

ທ່ານສາມາດໃຊ້ໄຟລ Manifestທີ່ສ້າງຂຶ້ນສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການສ່ວນບຸກຄົນ ( ເຊັ່ນ ລະບົບອັດຕະໂນມັດຂອງວຽກທົ່ວໄປຫຼືການດໍາເນີນການ CI/CD flows ທີ່ຊັບຊ້ອນ) ຜ່ານການ import ເຂົ້າໄປທີ່ບັນຊີຂອງທ່ານ ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດແຊແພັກເກັດກັບຜູ້ອື່ນຜ່ານການຕິດຕັ້ງ widgets ພຽງຄລິກດຽວທີ່ລວມເຂົ້າກັບເວັບໄຊ້ຂອງທ່ານ