Eclipse Plugin OverviewEclipse logo

Eclipse ເປັນແພຼັດຟອມ open-source ສໍາລັບການສ້າງ integrated development environment (IDE) ເຊິ່ງມີໂຄງສ້າງທີ່ອອກແບບມາຢ່າງດີ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ອີກທັງຍັງຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດສ້າງໂຊລູຊັນທີ່ປະສານຮ່ວມກັບ environment ແລະ ເຄື່ອງມືອື່ນໆໄດ້

ທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການປະສານລວມເຄື່ອງມືຢ່າງແນບນຽນກັບ Eclipse ສາມາດແນບປລັກອິນໄດ້ ຍົກເວັ້ນ run-time kernel ຂະໜາດນ້ອຍ ເຊິ່ງທຸກຢ່າງໃນ Eclipse ເປັນປລັກອິນ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າທ່ານສາມາດພັດທະນາໂມດູນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ດວຍຕົນເອງ ເຊິ່ງສາມາດລວມເຂົ້າກັບ Eclipse ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນລັກສະນະດຽວກັບໂມດູນອື່ນໆ

Jelastic ໄດ້ສ້າງປລັກອິນສະເພາະສໍາລັບແພຼັດຟອມ Eclipse development ເຊິ່ງສະແດງເຖິງຊຸດເຄື່ອງມືພັດທະນາຊັອບແວ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການພັດທະນາແອັບລິເຄຊັນທີ່ Eclipse IDE ງ່າຍຂຶ້ນໂດຍຈະໄດ້ຮັບການຈັດການໃນຮູບແບບຂອງໂປຣເຈັກ (Java EE)

ທ່ານສາມາດເບິ່ງວີດີໂອແນະນໍາຕໍ່ໄປນີ້ ເພື່ອສຶກສາຂໍ້ມູນເຊີງເລິກກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ປລັກອິນ Jelastic Eclipse ຢ່າງວ່ອງໄວ

ໃນຄໍາແນະນໍາດ້ານລຸ່ມ ທ່ານສາມາດສຶກສາວິທີຕິດຕັ້ງປລັກອິນ ວິທີຈັດການ environment ແລະວິທີ deploy ໂປຣເຈັກຂອງທ່ານໂດຍກົງຜ່ານ Eclipse IDE ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມດັ່ງນີ້: