Marketplace

Huk-Com Cloud Marketplace ເປັນ library ຂອງແອັບພລິເຄຊັນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການກໍານົດຄ່າ ແລະ ປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບການນໍາໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດຜ່ານ JPS ໂຊລູຊັນແບບແພັກເກັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ໂດຍກົງຈາກແດຊບອດໂດຍຂ້າມຂັ້ນຕອນສໍາລັບການ deploy ແລະການປັບໃຫ້ເໝາະສົມທີ່ສຸດ

ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງ Marketplace ໄດ້ຜ່ານປຸ່ມດ້ານຊ້າຍ

ໃນສ່ວນຂອງ Marketplace ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາໂຊລູຊັນທີ່ຈັດເປັນໝວດໝູ່ເພື່ອຕິດຕັ້ງ ແອັບພລິເຄຊັນ ໃໝ່ຕັ້ງແຕ່ຕັ້ນ ແລະ ສ່ວນເສີມ Add-Ons ການກໍານົດຄ່າເພື່ອອັບເດດ environment ຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ປະຈຸບັນ ໂດຍ Jelastic ຈະຈັດການດູແລແພັກເກັດ JPS ຕໍ່ໄປນີ້ທ່ານສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ພຽງຄລິກດຽວ

Application
Alfresco
Ametys
Auto-Scalable Couchbase CE Cluster
Auto-Scalable GlassFish Cluster
Auto-Scalable Magento Cluster
Auto-Scalable Spring Boot Cluster
Cyclos 4 PRO
Cyclos 4 PRO Cluster
DevOps Lab – GitLab Server
DjangoCMS
Docker Engine CE
Docker Swarm Cluster
DokuWiki
DropWizard Fat Jar Builder
Drupal
Eclipse Che
Eclipse Mosquitto
Eclipse Vert.x Fat Jar Builder
Eclipse Vert.x Thin Jar Builder
Ghost
Gitblit
Graylog
IOTA Node
Jenkins DevOps Pack
Jira Software
Jitsi Video Conferencing
Joomla
Kubernetes Cluster
Laravel
Liferay
LimeSurvey
Magento Standalone
Magnolia CMS
Maian Cart
Mattermost Chat Service
Minio
MODX
MongoDB Replica Set
Moodle
MySQL / MariaDB Cluster
Nexus Repository Manager
Node-RED Dev
Odoo Community Edition
Open Liberty in Kubernetes
OpenCart
OpenCMS
OpenFaaS
OpenVPN Access Server
osTicket
ownCloud
Plesk Hosting Platform
PostgreSQL Master-Slave Cluster
PrestaShop
qdPM
Redmine
Rocket.Chat
Spring Boot Fat Jar Builder
Spring Boot Thin Jar Builder
Tomcat/TomEE cluster with High Availability
Traffic Distributor
WebMail Lite
WildFly Continuous Deployment
WildFly Managed Domain Cluster
WordPress Cluster Kit v2
WordPress Standalone Kit
XWiki
Add-Ons
Env Start/Stop Scheduler
File Synchronization
Git-Push-Deploy Add-On
HTTP/3 Premium CDN*
ionCube Add-On
Let’s Encrypt Free SSL
New Relic APM
NGINX Amplify
TimeZone Change

ໝາຍເຫດ: JPS packet ທີ່ຈັດກຽມໄວ້ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະແພຼັດຟອມຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັ້ງຄ່າຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂຮສ

ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ HTTP/3 Premium CDN add-on ຈະຮອງຮັບສະເພາະການຕິດຕັ້ງ Jelastic PaaS ເທົ່ານັ້ນ

ຕົວຢ່າງໂຊລູຊັນເພີ່ມເຕີມສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່ Jelastic JPS Collection ໃນ GitHub ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາແພັກເກັດທີ່ຈະໃຊ້ກັບແພຼັດຟອມໄດ້:

Import ໄຟລ manifest ທີ່ເໝາະສົມຜ່ານແດຊບອດ ເພື່ອຮັບໂຊລູຊັນຂອງທ່ານໂດຍທັນທີ ດັ່ງນັ້ນທ່ານສາມາດສໍາຫຼວດ source code ຂອງແພັກເກັດໃດໆທີ່ເກັບ fork ຂອງທ່ານເອງ ແລະ ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງທ່ານກ່ອນການຕິດຕັ້ງ

ການຕດຕັ້ງແພັກເກັດຈາກ Marketplace

ດ້ານລຸ່ມນີ້ເຮົາໄດ້ຈັດກຽມຕົວຢ່າງສໍາລັບວິທີການຕິດຕັ້ງແພັກເກັດ

1. ຫາກທ່ານຈ້ອງການຄົ້ນຫາແອັບພລິເຄຊັນໃຊ້ຊ່ອງຄົ້ນຫາພິເສດທີ່ມຸມຊ້າຍຂອງສ່ວນ Marketplace ພິມຊື່ແອັບທີ່ຕ້ອງການລະບົບຈະຄົ້ນຫາຊື່ ແລະ ຄໍາອະທິບາຍຂອງໂຊລູຊັນ( ທັງແອັບພລິເຄຊັນ ແລະ ສ່ວນເສີມ )

search within marketplace

2. ເຮົາຈະໃຊ້ WordPress Standalone Kit ເປັນຕົວຢ່າງ ທ່ານສາມາດເລືອກແອັບຈາກຊ່ອງຄົ້ນຫາ ຫຼື ຄົ້ນຫາລາຍການຕາມໝວດໝູ່ ແລະ ທ່ານສາມາດວາງເມົ້າເທິງລາຍການເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມແລ້ວຄລິກ Install

3. ອີງຈາກແພັກເກັດສະເພາະ ທ່ານອາດຈະຕ້ອງໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເພື່ອປັບແຕ່ງໂຊລູຊັນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຈໍານວນໂໜດທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື ຕົວເລືອກທີ່ພ້ອມນໍາໃຊ້

ສໍາລັບພາບລວມໂດຍລະອຽດກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດສະເພາະຂອງ WordPress Standalone Hosting ທ່ານສາມາດຄລິກລິ້ງເພື່ອເບິ່ງບົດຄວາມເພີ່ມເຕີມ ການຕັ້ງຄ່າພື້ນຖານໂດຍທົ່ວໄປເຊັ່ນ ຊື່ environment, ຊື່ທີສະແດງ ແລະ ພູມພາກ

ຄລິກ Install ເພື່ອດໍາເນີນການຕໍ່

4. ການດໍາເນີນການຕິດຕັ້ງອາດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍນາທີ ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂຊລູຊັນທີ່ເລືອກ

ເຄັດລັບ: ທ່ານສາມດຕິດຕາມການດໍາເນີນການຕິດຕັ້ງແພັກເກັດ JPS ແບບລະອຽດຜ່ານ Cloud Scripting console ໃນຂະນະທີ່ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ບັນຊີແດຊບອດຂອງທ່ານ ໃຫ້ເພີ່ມຄ່າຕໍ່ທ້າຍ /console ໄປທີ່ URL:

https://app.manage.ruk-com.cloud/console

5. ຫຼັງຈາກກໍານົດຄ່າທີ່ຈໍາເປັນທັງໝົດແລ້ວ ທ່ານຈະເຫັນໜ້າຕ່າງການຕິດຕັ້ງທີ່ສໍາເລັດແລ້ວແລະຂໍ້ມູນການດູແລລະບົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພີ່ມເຕີມ(ເຊິ່ງສົ່ງຜ່ານການແຈ້ງເຕືອນທາງອີເມວດ້ວຍ)

ຄລິກປຸ່ມ Open in Browser

6. ແອັບພລິເຄຊັນທີ່ພ້ອມເຮັດວຽກຈະເປີດຂຶ້ນໃນແທັບບຣາວເຊີໃໝ່

ຂໍໃຫ້ມ່ວນຊື່ນກັບການນໍາໃຊ້ແອັບພລິເຄຊັນຂອງທ່ານ