NetBeans Plugin Installation

ເລີ່ມຕົ້ນນໍາໃຊ້ປລັກອິນທ່ານຈະຕ້ອງຕິດຕັ້ງແລະເຊື່ອມກັບບັນຊີ Huk-Com Cloud ພາຍໃນການຕັ້ງຄ່າ NetBeans ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນນໍາໃຊ້ NetBeans IDE ໄດ້ໂດຍດໍາເນີນຕາມຄໍາແນະນໍາດ້ານລຸ່ມ

ການຕິດຕັ້ງປລັກອິນ

1. ຕິດຕັ້ງ NetBeans IDE ເວີຊັ່ນຫຼ້າສຸດ (Java EE ຫຼື All bundle) ແລະ ໄປທີ່ເມນູ Tools > Plugins

netbeans add plugin

2. ສະລັບໄປທີ່ແທັບ Available Plugins ແລະປ້ອນຊື່ Jelastic ໃນຊ່ອງ Search ໃນລາຍການໃຫ້ທ່ານເລືອກ Jelastic Netbeans Plugin ແລະຄລິກປຸ່ມ Install

jelastic netbeans plugin

3. ໃນໜ້າຕ່າງ NetBeans IDE Installer ທີ່ເປີດຂຶ້ນ ຄລິກປຸ່ມ Next

confirm plugin installation

4. ອ່ານ ແລະ ຍອມຮັບເງື່ອນໄຂຂອງຂໍ້ຕົກລົງສິດການນໍາໃຊ້ ຈາກນັ້ນໃສ່ເຄື່ອງໝາຍຍອມຮັບໃນແຕ່ລະຊ່ອງດ້ານລຸ່ມ

plugin license agreement
ຄລິກ Install ເພ່ືອດໍາເນີນການ

5. ຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງສໍາເລັດແລ້ວປິດໜ້າຕ່າງນີ້ໂດຍຄລິກເຄື່ອງໝາຍ Finish

finish plugin installation

ເພີ່ມເຕີມ: ກ່ອນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ ທ່ານອາດຈະຕ້ອງກວດສອບໃບຮັບຮອງສໍາລັບປລັກອິນ Jelastic ໃຫ້ຄລິກປຸ່ມ Continue ເພື່ອດໍາເນີນການຕໍ່

ຕອນນີ້ທ່ານກໍມີປລັກອິນ Jelastic ໃນ NetBeans IDE ຂອງທ່ານແລ້ວ

ການເຊື່ອມຕໍ່ບັນຊີ Huk-Com Cloud

1. ໄປທີ່ເມນູ Window > Services

netbeans services window

2. ໃນໜ້າຕ່າງທີ່ເປີດຂຶ້ນຄລິກຂວາທີ່ເມນູ Cloud ແລະຄລິກ Add Cloud

netbeans add cloud

3. ໃນລາຍການ Cloud Providers ເລືອກ Jelastic ແລະຄລິກ Next

netbeans add jelastic

4. ໃນໜ້າຕ່າງທີ່ເປີດຂຶ້ນໃຫ້ທ່ານລະບຸ Display Name (ຊື່ທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຊັ່ນ myjelastic) ເລືອກProvider ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຜ່ານດຣອບດາວ ຫຼື ພິມຊື່ໂດເມນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂຮສຊອງທ່ານ ແລ້ວພິມຂໍ້ມູນໃນຊ່ອງ login ແລະ password ດ້ວຍຂໍ້ມູນຮັບຮອງຂອງທ່ານ

add account credentials
ຄລິກ Finish ເພື່ອສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່

5. ທ່ານສາມາດຂະຫຍາຍລາຍການ Cloud ເພື່ອເບິ່ງ cloud ທີ່ທ່ານເພີ່ມເຂົ້າມາ

jelastic added to netbeans

ໝາຍເຫດ: ການລົບ cloud ຂອງທ່ານອອກຈາກ NetBeans IDE ສາມາດເຮັດໄດ້ທີ່ Tools > Cloud Providers ໃນໜ້າຕ່າງທີ່ເປີດຂຶ້ນຄລິກປຸ່ມ Remove Cloud


ຕອນໜີເື່ອທ່ານຕິດຕັ້ງປລັກອິນ Jelastic NetBeans ແລະເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວທ່ານສາມາດດໍາເນີນ ການຈັດການ enviornment ແລະ deploy ໂປຣເຈັກໄດ້