Category: Architecture Overview

Category: Architecture Overview

Infrastructure Level

Ruk-Com Cloud สามารถติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ bare metal หรือวิธีการให้บริการเฉพาะของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอที IaaS เช่น OpenStack, vSphere, AWS, Azure, Rackspace และอื่นๆ จำนวน hardware nodes ในคลัสเตอร์ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ของการโหลดคลัสเตอร์และโดยปกติจะถูกกำหนดระหว่างกระบวนการ On-boarding Hardware Nodes เป็นเซิร์ฟเวอร์จริงหรือ Virtual Machines ขนาดใหญ่

Read More »

Cluster Orchestrator

Cluster Orchestrator (Infrastructure Node) คือ กลุ่มของการจัดการทรัพยากรภายในระบบ การดำเนินการประมวลผลและรองรับการบำรุงรักษาระบบ Ruk-Com Cloud Ruk-Com Cloud เป็นแพลตฟอร์มที่มีความพร้อมใช้งานสูง โดยประมวลผลผ่านโครงสร้างพื้นฐาน 2 nodes ซึ่งในแต่ละเซิร์ฟเวอร์จะทำงานอย่างอิสระในเวลาเดียวกันผ่าน identical copy ตามโครงสร้างพื้นฐานของ Ruk-Com Cloud ส่วนประกอบของ Infra node ทำงานแยกกับคอนเทนเนอร์

Read More »

Ruk-Com Cloud Cluster Overview

แนวคิดพื้นฐาน Cluster Cluster คือ การรวมกลุ่มของเซิร์ฟเวอร์และทรัพยากรอื่นๆ โดยทำหน้าที่เหมือนระบบเดียวที่มีความสามารถในการพัฒนา, deploy, แก้ไข, ทดลอง, ประมวลผล, และบำรุงรักษาแอปพลิเคชันโฮสต์ติ้ง คลัสเตอร์ของ Ruk-Com Cloud ประกอบด้วย Hardware Nodes และ Cluster Orchestrator Cluster Orchestrator Cluster Orchestrator (Infrastructure

Read More »