Category: Java

Category: Java

Java Version

ໃນການຕັ້ງຄ່າ Java environment ທ່ານສາມາດເລືອກເວີຊັ່ນຂອງ JDK ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຣັນໄດ້ດັ່ງນີ້: AdoptOpenJDK: 8.0.312; 11.0.13; 13.0.2; 14.0.2; 15.0.2; 16.0.2 Amazon Corretto: 8.322.06; 11.0.14.10.1; 15.0.2.7.1; 16.0.2.7.1 Eclipse OpenJ9: 0.11.0 (8u192-b12; 11.0.1); 0.15.1

Read More »

Java Developer’s Center

ປະຈຸບັນນີ້ Huk-Com Cloud PaaS ເປັນ multilingual ທີ່ມີການສ້າງ Java Cloud ແລະຍັງຄົງເນັ້ນພາສາການຂຽນໂປຣແກຣມເປັນຫຼັກ ຄູ່ມືນີ້ເຮົາຈະອະທິບາຍກ່ຽວກັບຟີເຈີທີ່ມີລັກສະນະພິເສດຂອງໂຮສ Java ພາຍໃນແພັດຟອມ ແລະ ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ຟັງຊັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ທ່ານສາມາດໃຊ້ສາລະບານດ້ານລຸ່ມເພື່ອຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການພາຍໃນຄູ່ມືໄດ້ໄວຂຶ້ນ: Java Versions Java Application Servers Java Environment Creation Java

Read More »