Capistrano

Capistrano เป็นเครื่องมือ open-source สำหรับการรันสคริปต์บนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลโดยทั่วไปจะใช้สำหรับการ deploy แอปผ่านการเชื่อมต่อ SSH Capistrano เขียนด้วย Ruby เป็นส่วนประกอบของ Ruby on Rails framework ดังนั้นจึงใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการ deploy แอป Ruby อย่างไรก็ตาม มันสามารถทำงานร่วมกับภาษาโปรแกรมอื่นๆได้อย่างง่ายดายเช่น php

ในบทความนี้มาดูวิธีการ deploy แอปพลิเคชัน php จากระยะไกลผ่านเครื่องมือ Capistrano ในขั้นตอนแรกคุณจะต้อง:

 • สร้าง PHP environment ด้วย Apache แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์
 • การสร้าง SSH public key และเพิ่มไปยัง Ruk-Com Cloud แดชบอร์ด
 • GIT repository เพื่อเก็บแอปพลิเคชัน php ที่คุณต้องการ deploy (สำหรับตอนนี้เครื่องมือ Capistrano 3 รองรับประเภท GIT VCS เท่านั้น)
 • คัดลอกโปรเจกต์นี้ไว้ที่เครื่องของคุณ

หมายเหตุ: คำสั่งด้านล่างควรดำเนินการกับเครื่องของคุณเช่นเดียวกับที่คุณใช้ในระหว่างการสร้างคู่คีย์ SSH เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการอนุญาต/การเชื่อมต่อ

การติดตั้ง Capistrano

1. การใช้ Capistrano คุณต้องติดตั้ง Ruby ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยรันคำสั่งนี้:

apt-get install ruby rubygems

2. จากนั้นติดตั้งเครื่องมือ Capistrano โดยป้อนคำสั่งต่อไปนี้:

gem install capistrano

3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีโฟลเดอร์ config ในไดเร็กทอรีที่เครื่องของคุณพร้อมกับโปรเจ็กต์ (เนื่องจากเป็นโฟลเดอร์เริ่มต้นที่มีการกำหนดค่าสำหรับ Ruby on Rails) หากคุณไม่มี ให้สร้างโฟลเดอร์นี้:

mkdir {path_to_your_project}/config

Capify แอปพลิเคชันของคุณ

หลังการติดตั้ง คุณต้อง capify แอปพลิเคชันของคุณ เช่นกำหนดค่า Capistrano สำหรับการ deploy แอปโดยไปที่โฟลเดอร์ root ของโปรเจกต์ php และดำเนินการคำสั่งนี้:

cap install

สิ่งนี้จะสร้างไฟล์และไดเร็กทอรีใหม่ในโครงการของคุณ:

 • Capfile คือไฟล์ Capistrano หลักที่ดูแลการกำหนดค่าและ globs ที่จำเป็นสำหรับงานที่กำหนดเอง
 • config/deploy/ โฟลเดอร์ที่มีสองไฟล์ (staging.rb และ production.rb) สำหรับการตั้งค่าการ deploy เฉพาะของ environment
 • config/deploy.rb Ruby script ที่มีการกำหนดค่าแอปพลิเคชันและคำแนะนำ Capistrano
 • lib/capistrano/tasks/ โฟลเดอร์สำหรับงานที่คุณกำหนดเอง

เคล็ดลับ: คุณสามารถลองใช้ capistrano-jelastic gem ที่ดูแลโดย gerado-navarro เพื่อ deploy แอป Relis ให้เป็น PaaS & IaaS โดยอัตโนมัติ

ตั้งค่าการกำหนดค่าเอง

1. ไปที่ไฟล์ config/deploy.rb และกำหนดค่าให้สอดคล้องกับการตั้งค่าของคุณ ในขั้นต้นจะดูเหมือนรูปแบบนี้:

# config valid only for Capistrano 3.1
  lock '3.2.1'
  
  set :application, 'my_app_name'
  set :repo_url, '[email protected]:me/my_repo.git'
  
  # Default branch is :master
  # ask :branch, proc { `git rev-parse --abbrev-ref HEAD`.chomp }.call
  
  # Default deploy_to directory is /var/www/my_app
  # set :deploy_to, '/var/www/my_app'
  
  # Default value for :scm is :git
  # set :scm, :git
  
  # Default value for :format is :pretty
  # set :format, :pretty
  
  # Default value for :log_level is :debug
  # set :log_level, :debug
  
  # Default value for :pty is false
  # set :pty, true
  
  # Default value for :linked_files is []
  # set :linked_files, %w{config/database.yml}
  
  # Default value for linked_dirs is []
  # set :linked_dirs, %w{bin log tmp/pids tmp/cache tmp/sockets vendor/bundle public/system}
  
  # Default value for default_env is {}
  # set :default_env, { path: "/opt/ruby/bin:$PATH" }
  
  # Default value for keep_releases is 5
  # set :keep_releases, 5
  
  namespace :deploy do
  
   desc 'Restart application'
   task :restart do
    on roles(:app), in: :sequence, wait: 5 do
     # Your restart mechanism here, for example:
     # execute :touch, release_path.join('tmp/restart.txt')
    end
   end
  
   after :publishing, :restart
  
   after :restart, :clear_cache do
    on roles(:web), in: :groups, limit: 3, wait: 10 do
     # Here we can do anything such as:
     # within release_path do
     #  execute :rake, 'cache:clear'
     # end
    end
   end
  
  end

แก้ไขสตริงต่อไปนี้:

 • ใส่ชื่อแอปพลิเคชันของคุณ
set :application, "my_app_name"
 • ระบุ URL ไปยัง VSC repository ด้วยโค้ดแอปพลิเคชัน PHP
set :repo_url, "[email protected]:me/my_repo.git"

หมายเหตุ: คุณต้องแนบ SSH public key กับบัญชี GIT ของคุณ (อันเดียวกับที่คุณเพิ่มลงในแดชบอร์ด) มิฉะนั้นคุณจะได้รับ “การอนุญาตถูกปฏิเสธ”; เกิดข้อผิดพลาดขณะพยายาม deploy แอปพลิเคชันของคุณ

คุณสามารถใช้ลิงก์ https: ประเภทต่อไปนี้:
set :repo_url, “https://example.net/GIT_user_name/repo_name.git”

ในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์และคุณสามารถระบุ URL ไปยัง PHP open-source repository ที่คุณต้องการ deploy


 • ยกเลิกคอมเมนต์บรรทัดต่อไปนี้และระบุไดเร็กทอรีที่แอปพลิเคชันที่คุณจะ deploy (โดยค่านี้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ PHP app servers):
# set :deploy_to, '/var/www/webroot'
 • ยกเลิกคอมเมนต์บรรทัดต่อไปนี้
set :scm, :git
set :format, :pretty
set :pty, true
 • ลบสตริงที่มีโค้ดต่อท้ายไฟล์ (เริ่มต้นจากคำสั่ง namespace :deploy do) และวางบรรทัดต่อไปนี้แทน:
namespace :deploy do
    desc 'Restart Apache'
    task :apache do
      on roles(:app) do
        execute :sudo, "service httpd restart"
      end
    end
  
    desc 'Creating symlink'
    task :symlink do
      on roles(:app) do
        execute :rm, "-rf /var/www/webroot/ROOT"
        execute :ln, "-s /var/www/webroot/current /var/www/webroot/ROOT"
      end
    end
  
    desc 'Restart Apache and create symlink'
    task :restart
    before :restart, :symlink
    before :restart, :apache
  
  end
  
  after 'deploy:publishing', 'deploy:restart'

คุณสามารถกำหนดค่าเพิ่มเติมได้ในไฟล์นี้ (เช่น ระบุสาขาของ repository หรือลิงก์ไฟล์/โฟลเดอร์เพิ่มเติม)

กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

2. จากนั้นไปที่ไฟล์ config/deploy/staging.rb เนื้อหาเริ่มต้นคือ:

# Simple Role Syntax
  # ==================
  # Supports bulk-adding hosts to roles, the primary server in each group
  # is considered to be the first unless any hosts have the primary
  # property set. Don't declare `role :all`, it's a meta role.
  
  role :app, %w{[email protected]}
  role :web, %w{[email protected]}
  role :db, %w{[email protected]}
  
  # Extended Server Syntax
  # ======================
  # This can be used to drop a more detailed server definition into the
  # server list. The second argument is a, or duck-types, Hash and is
  # used to set extended properties on the server.
  
  server 'example.com', user: 'deploy', roles: %w{web app}, my_property: :my_value
  
  # Custom SSH Options
  # ==================
  # You may pass any option but keep in mind that net/ssh understands a
  # limited set of options, consult[net/ssh documentation](http://net-ssh.github.io/net-ssh/classes/Net/SSH.html#method-c-start).
  #
  # Global options
  # --------------
  # set :ssh_options, {
  #  keys: %w(/home/rlisowski/.ssh/id_rsa),
  #  forward_agent: false,
  #  auth_methods: %w(password)
  # }
  #
  # And/or per server (overrides global)
  # ------------------------------------
  # server 'example.com',
  #  user: 'user_name',
  #  roles: %w{web app},
  #  ssh_options: {
  #   user: 'user_name', # overrides user setting above
  #   keys: %w(/home/user_name/.ssh/id_rsa),
  #   forward_agent: false,
  #   auth_methods: %w(publickey password)
  #   # password: 'please use keys'
  #  }

ขั้นตอนแรกให้คุณแก้ไข Role 3 ส่วน: Simple Role Syntax โดยวาง {[email protected]} แทน {[email protected]} ใช้ค่าต่อไปนี้:

 • nodeid – ค่าโหนดไอดีของคอนเทนเนอร์ Apache แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ใน environment ของคุณ
 • uid – ตัวเลขก่อนสัญลักษณ์ @ ในการเชื่อมต่อ SSH หลังจากนั้นแก้ไขบรรทัดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ (ในส่วนของ Extended Server Syntax):
 • ระบุโฮสต์ SSH ของคุณ เช่นเซิร์ฟเวอร์ ‘gate.manage.ruk-com.cloud
 • ใส่ค่า {nodeid}_{uid} สำหรับพารามิเตอร์ user เช่น user: ‘190403-136’ ดังนั้นการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณจะมีลักษณะดังนี้
server 'gate.manage.ruk-com.cloud', user: '190403-136', roles: %w{web app}, my_property: :my_value

ขั้นตอนสุดท้ายระบุพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ที่จะใช้สำหรับการเชื่อมต่อ SSH:

set :ssh_options, {
  port: 3022
}

อย่าลืมกดปุ่ม Save เพื่อบันทึกการกำหนดค่าด้วยตนเอง

3. เปิด Capfile (อยู่ในโฟลเดอร์ root ในโปรเจกต์เครื่องของคุณ) และเพิ่มหนึ่งบรรทัดนี้เข้าไป:

Rake::Task[:staging].invoke

กำหนดค่า SSH Agent

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี ssh-agent ที่ทำงานอยู่ในระบบของคุณ

2. เพิ่ม private SSH key ของคุณไปยัง agent ซึ่งควรสอดคล้องกับ public SSH key ที่คุณเพิ่มไปในแดชบอร์ด

ssh-add {full_path_to_the_necessary_private_SSH_key}

3. คุณสามารถตรวจสอบว่าเพิ่มคีย์ได้ถูกต้องหรือไม่โดยป้อนคำสั่ง ssh-add -lcommand

ตรวจสอบการกำหนดค่า

คุณสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้องโดยไปที่โฟลเดอร์ root ที่เครื่องของคุณแล้วพิมพ์คำสั่งด้านล่าง:

cap staging deploy:check

Capistrano จะเชื่อมต่อกับคอนเทนเนอร์ระยะไกล สร้างโฟลเดอร์ที่จำเป็นในไดเร็กทอรีที่ deploy (ระบุไว้ในพารามิเตอร์ set :deploy_to) และตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ทั้งระยะไกลและภายในเครื่องเพื่อดูว่ามีไฟล์ที่จำเป็นทั้งหมด เช่น สิทธิ์ที่จำเป็น เครื่องมือ ฯลฯ อยู่หรือไม่

หากมีสิ่งใดผิดพลาดไป คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้อง

Deploy Application

ดำเนินการ deploy แอปพลิเคชันของคุณโดยรันคำสั่งด้านล่างในโฟลเดอร์ root ของโปรเจ็กต์:

cap staging deploy

เมื่อการดำเนินการนี้เสร็จสมบูรณ์ ให้ไปที่ URL ของ environment และตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ deploy แอปของคุณเรียบร้อยแล้ว