การเชื่อมต่อ Database

instance ทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นใน Ruk-Com Cloud จะถูกดำสร้างเป็น Container แยกกันอย่างอิสระ การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลจากแอปพลิเคชัน คุณจำเป็นที่จะต้องตั้งค่า Connection String เพื่อเชื่อมต่อมาที่ Database Server

  • CNAME ของฐานข้อมูล เช่น  node{node_id}-{environment_name}.{hoster_domain}
  • Private IP Address (ทุก Container จะมีหมายเลข IP เพื่ออ้างอิงเสมอ)
  • Public IP address (กรณีมีการขอเปิดใช้เพิ่มเติม)

ไม่สามารถเชื่อมต่อเป็น localhost ในการต่อ Database ได้ใน Ruk-Com Cloud Platform เนื่องจากการ Design จะแยกส่วนที่เป็น Database ออกจาก Application Server เพื่อให้ง่ายต่อการ Scale (Modern Apps)

การเชื่อมต่อกับ Database คำสั่งและวิธีการเชื่อมต่อขึ้นอยู่กับโครงสร้างของภาษาทีุ่ณใช้งาน

การเชื่อมต่อฐานข้อมูลสำหรับ Java Apps

ดูที่ตารางประเภทของฐานข้อมูลเพื่อหาโค้ดการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ

DB TypeConnection code
MySQL/MariaDBString URL = “jdbc:mysql://node{node_id}-{environment_name}.{hoster_domain}/{dbname}”;DriverManager.getConnection(URL, user_name,user_password);
MySQL Auto-ClusterHighly available connection via the scaled dedicated ProxySQL load balancers.
String URL = “jdbc:mysql://proxy.{environment_name} .{hoster_domain}:3306/{dbname}”; DriverManager.getConnection(URL, user_name,user_password);
MariaDB  Auto-ClusterHighly available connection via the scaled dedicated ProxySQL load balancers.
String URL = “jdbc:mariadb://proxy.{environment_name} .{hoster_domain}:3306/{dbname}?usePipelineAuth=false“; DriverManager.getConnection(URL, user_name,user_password);
PostgreSQLString URL = “jdbc:postgresql://node{node_id}-{environment_name}.{hoster_domain}/{dbname}; DriverManager.getConnection(URL, user_name,user_password);
Link #   MongoDBMongo m = new Mongo(node{node_id}-{environment_name}.{hoster_domain}); DB db = m.getDB ({database_name}); if(db.authenticate(user_name,user_password.toCharArray())) { System.out.println(“Connected!”); }
Link #   CouchDBString host = “node{node_id}-{environment_name}.{hoster_domain}”; int port = 80; String username = “username”; String password = “password”; Session dbSession = new Session(host, port, username, password);

สำหรับการเข้ารหัสแบบ UTF-8 ให้แก้ไข Connection String ของคุณตามนี้

jdbc:{dbtype}://{dbtype}{node_id}-{environment_name}.{hoster_domain}/{dbname}?useUnicode=yes&characterEncoding=UTF-8

การเชื่อมต่อฐานข้อมูลสำหรับ PHP Apps

ตั้งอยู่บนพื้นฐานของประเภทฐานข้อมูล ตรวจสอบตัวอย่างโค้ดการเชื่อมต่อด้านล่างและปรับแต่งแอปพลิเคชันของคุณอย่างเหมาะสม

DB TypeConnection code
MySQL and MariaDBmysql_connect(‘HOST’, ‘USERNAME’, ‘PASSWORD’)
MongoDBMongo(“hostaddress”, array(“username” => “username”, “password” => “password”))
PostgreSQLpg_connect(“host=host_address port=5432 dbname=postgres user=webadmin password=password”)

จำเป็นต้องระบุ hostname โดยไม่มี http:// ค่าการเชื่อมต่อต่างๆจะถูกส่งไปให้ที่ Email โดยอัตโนมัติ แนะนำให้อ้างอิงตาม Email